Regulamin tekst jednolity z dnia 20 października 2022 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

Konkurs pod nazwą Mikrogranty „Dobre sąsiedztwo” trwa od 14 listopada do 15 stycznia 2023 roku. Podzielony jest na dwie fazy:

a) pierwsza – zgłaszanie projektów przez uczestników: od 14 do 20 grudnia 2022 roku

b) druga – głosowanie internautów: od 21 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów w zakresie działań skierowanych do społeczności lokalnej, które wpłyną na poprawę życia oraz wzmocnienie relacji sąsiedzkich mieszkańców dzielnicy (działalność sportowa, edukacyjna bądź działalność na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska naturalnego, poprawy infrastruktury miejskiej itp.) wg zasady „tworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców dzielnicy Mały Kack oraz dzielnicy Redłowo w Gdyni”.

Obszarami, na których prowadzony jest konkurs, objęte są dzielnice Mały Kack oraz Redłowo w Gdyni.

§ 2. Organizator

Organizatorem konkursu jest Spravia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 16/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227270, zwana dalej organizatorem.

Fundatorem nagród jest Spravia sp. z o. o.

Administratorem konkursu jest Spravia sp. z o.o.

§ 3. Obowiązujące przepisy

Niniejszy regulamin publikowany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej organizatora zamieszczonej pod adresem www.dobresasiedztwo.pl w zakładce „Gdynia” oraz dostępny jest w siedzibie Spravii. Opublikowanie regulaminu lub jakiejkolwiek zmiany do regulaminu w formach i miejscach opisanych powyżej oznacza ich podanie do publicznej wiadomości i do wiadomości uczestników. Każda tak opublikowana zmiana wiąże uczestników od chwili jej opublikowania.

Rejestracja uczestnika w konkursie odbywa się za pomocą formularza na stronie www.dobre-sasiedztwo.pl i oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad jego zmian.

Niniejszy konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych i nie zawiera elementów losowych.

§ 4. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące swoją działalność na terenie osiedla Mały Kack oraz Redłowo w Gdyni, mające pełną zdolność do czynności prawnych i wyrażające zgody prawne podczas przyłączenia się do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne, pracownicy lub współpracownicy organizatora, osoby świadczące usługi dla organizatora lub osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie konkursu oraz wstępni, zstępni, małżonkowie lub rodzeństwo takich osób.

§ 5. Zasady konkursu

 • Uczestnicy przystępują do konkursu po jego rozpoczęciu na stronie www.dobre-sasiedztwo.pl.
 • O rozpoczęciu konkursu poinformuje organizator w swoich mediach elektronicznych oraz na stronie konkursowej.
 • Każdy uczestnik może zamieścić jeden projekt.
 • Zgłoszenie projektu odbywa się poprzez formularz.
 • Tematyka projektów to: zaproponowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej, które wpłyną na poprawę życia oraz wzmocnienie relacji sąsiedzkich mieszkańców dzielnicy.
 • Projekt musi być zatytułowany oraz opisany. Do projektu można załączyć zdjęcie, grafikę.
 • Projekty przed ich umieszczeniem na stronie www.dobre-sasiedztwo.pl weryfikuje organizator.
 • Do głosowanie trafiają projekty, które przeszły pozytywną weryfikację, tj. spełniające zasady regulaminu. Jeżeli projekt dotyczy nieruchomości niebędących własnością uczestnika, uczestnik zapewni tytuł prawny do nieruchomości umożliwiający realizację projektu.
 • Strona www.dobresasiedztwo.pl zawiera aplikację do głosowania przez osoby (internautów) odwiedzające stronę.
 • Każda osoba może oddać po jednym głosie na jeden projekt w ciągu doby.
 • Konkurs wygrywają uczestnicy, których projekty uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
 • Z trzema uczestnikami, których projekty zdobyły największą liczbę głosów internautów, organizator przewiduje możliwość zawarcia umowy, o której mowa w § 6.
 • Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 16 stycznia 2023 roku na stronie www.dobre-sasiedztwo.pl.

§ 6. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest możliwość podpisania z trzema uczestnikami, których projekty zdobyły największą liczbę głosów, umowy określającej m. in. wysokość kwoty, którą organizator przekaże na realizację projektu (w każdej lokalizacji 3 projekty po 5.000,00 zł), czas na realizację projektu, termin przekazania środków oraz sposób udokumentowania realizacji projektu. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

§ 7. Prawa autorskie

Przesyłając projekt za pośrednictwem strony www.dobre-sasiedztwo.pl, uczestnik konkursu upoważnia organizatora do weryfikacji projektu, a po pozytywnej weryfikacji – do udostępniania go na stronie www.dobre-sasiedztwo.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Uczestnik, któremu przyznano darowiznę, przenosi na Spravię autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw obejmuje:

a) Pola eksploatacji opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności prawo do rozpowszechniania, odtwarzania, powielania każdą możliwą techniką, utrwalania, publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

b) Prawo dowolnego wykorzystania projektów (opisów, materiałów graficznych) do celów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych.

§ 8. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spravia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20.

Dane kontaktowe: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@spravia.pl.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia Konkursu, dalej jako „Konkurs” (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej zwany: „RODO”].

O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z organizatorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu.

Uczestnicy mają prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

§ 9. Odpowiedzialność uczestnika

Uczestnik odpowiada za swoje działania i zaniechania na zasadach ogólnych. Niezależnie od odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu konkursu praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich i zwalnia z takiej odpowiedzialności organizatora i jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości w tym zwrotu uzasadnionych kosztów i wydatków obrony przed takimi roszczeniami.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane ze zgłoszeniem projektu na stronie www.dobresasiedztwo.pl, w szczególności roszczenia o naruszenie dóbr osobistych, roszczenia odszkodowawcze, itp., zwalnia z takiej odpowiedzialności organizatora i jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości w tym zwrotu uzasadnionych kosztów i wydatków obrony przed takimi roszczeniami.

Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu, jeżeli w ocenie organizatora taki projekt narusza zasady prawa, kultury lub dobrych obyczajów, ma charakter rasistowski, nieobyczajny lub zniesławiający lub dyskryminujący z uwagi na inne cechy. W takim wypadku organizator powiadomi danego uczestnika o swojej decyzji zwięzłym uzasadnieniem.